Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
International Partnerships

Κόμβος γνώσεων

Η μάθηση και η ανταλλαγή γνώσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας μας. Μας βοηθούν να προωθήσουμε τη συνοχή των πολιτικών και την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης. Έχουμε αναπτύξει διάφορα εργαλεία στα οποία έχει πρόσβαση όλο το προσωπικό και οι εταίροι μας.

km-lightbulb-white-bg.png

Στόχος της στρατηγικής είναι να καταστεί η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων ένας συνεργατικός και μαθησιακός οργανισμός που αναπτύσσει, ανταλλάσσει και εφαρμόζει τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία που απαιτείται για την εκτέλεση της αποστολής του.

capacity4dev banner

Το Capacity4dev είναι η πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων που δημιούργησε η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων της Επιτροπής για να συνδέσει επαγγελματίες του τομέα της ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν γνώσεις και διδάγματα που έχουν αντλήσει σχετικά με το έργο τους.

intpa-academy-logo_en.png

Η Ακαδημία Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων της ΕΕ είναι η κεντρική μας πύλη ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία περιλαμβάνει δωρεάν και διαδραστικά διαδικτυακά μαθήματα, υλικό μάθησης, βίντεο, ζωντανά διαδικτυακά σεμινάρια κ.λπ. Ανοιχτή σε ολόκληρη τη διεθνή αναπτυξιακή κοινότητα, προωθεί τη συνοχή της πολιτικής ανταλλάσσοντας τις προσεγγίσεις μας με όλους τους εταίρους μας.

Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων έργων και προγραμμάτων συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Οι εταίροι πρέπει να προγραμματίζουν δραστηριότητες επικοινωνίας από την έναρξη των δράσεών τους.
Οι «Απαιτήσεις επικοινωνίας και προβολής» για τους εταίρους υλοποίησης τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018 και εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν από την εν λόγω ημερομηνία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών με στόχο την παραγωγή ισχυρού, σύγχρονου και συνεκτικού ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο να αντικατοπτρίζει το λεκτικό και οπτικό ύφος των διεθνών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ.

Οι τελευταίες δημοσιεύσεις μας

Περισσότερες εκδόσεις