Skip to main content
Лого на Европейската комисия
International Partnerships

Представяне на стратегията Global Gateway

Какво представлява Global Gateway?

Принципи и ценности

В центъра на Global Gateway стоят 6 основни принципа, които ръководят инвестициите

  • демократични ценности и високи стандарти
  • добро управление и прозрачност
  • равноправни партньорства
  • опазване на чиста околна среда
  • акцент върху сигурността
  • катализатор на инвестиции от частния сектор

Global Gateway е приносът на ЕС за намаляване на недостига на инвестиции в световен мащаб. Стратегията е в съответствие с ангажимента на лидерите на Г-7 от юни 2021 г. за започване на основано на ценности и високи стандарти прозрачно инфраструктурно партньорство, за да се отговори на глобалните нужди от изграждане на инфраструктура. Global Gateway също така е в пълно съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие, както и с Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Области на партньорство

Global Gateway подкрепя нашите партньори и преодолява недостига на инвестиции в световен мащаб в областта на

Подход „Екип Европа“

Global Gateway се реализира в рамките на подхода „Екип Европа“ с участието на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), държавите — членки на ЕС, както и финансови институции, частния сектор и други неправителствени организации.

Този подход ще улесни пълното мобилизиране на политическа издържливост, технически експертен опит и финансови ресурси.

Защо Global Gateway?

Много държави се нуждаят от надежден партньор, който да разработва устойчиви, качествени проекти и да гарантира, че те се изпълняват по прозрачен начин, не създават неустойчиви равнища на задлъжнялост и носят трайни социални и икономически ползи за местните общности.

Global Gateway е това позитивно предложение.

Връзки по темата

Global Gateway на основния уебсайт на Европейската комисия