Направо към основното съдържание
International Partnerships

Политики

ЕС се справя с глобалните предизвикателства чрез международни партньорства, които утвърждават и насърчават европейските ценности и интереси и допринасят за мира и просперитета в света.

Стратегията Global Gateway

Международните партньорства на ЕС са съсредоточени върху следните области на политиката:

Климат, околна среда и енергетика

Като световен лидер ЕС е начело на международните усилия за справяне с екологичните предизвикателства и за насърчаване на прилагането на амбициозни политики в областта на околната среда, климата и енергетиката в целия свят. 

Цифрови технологии и инфраструктура

Със стратегията си в областта на цифровите технологии и новите цифрови партньорства ЕС се стреми да насърчава ориентирана към човека визия за цифровата икономика и общество в целия свят. 

Равенство между половете

Равенството между половете е една от основните ценности на ЕС. Жените и момичетата са основни участници в развитието и промяната. Постигането на равенство между половете и овластяването на жените и момичетата е от решаващо значение за изграждането на справедливи, приобщаващи, проспериращи и мирни общества навсякъде.

Човешко развитие

Здравето, образованието и достойният стандарт на живот са основните елементи за гарантиране на човешкото развитие. ЕС работи с държавите партньори за подкрепа на здравните системи и инфраструктури, образователните политики, социалната закрила и за намаляване на неравенствата.

Mиграция и принудително разселване

Нашата цел е да гарантираме, че миграцията е безопасна, организирана и законна. Защитаваме мигрантите и бежанците от опасни и експлоататорски форми на миграция.

Мир и управление

ЕС утвърждава и защитава правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в световен мащаб. Правата на човека и демокрацията са неразделно свързани. 

Устойчив растеж и работни места

Заетостта, достойният труд и инвестициите са в основата на устойчивия растеж. Инвестирането в хората върви ръка за ръка с икономическия растеж и инвестициите. Инвестициите дават възможност на частния сектор на дадена държава да стимулира своето развитие и конкурентоспособност, което от своя страна води до създаване на работни места и задълбочаване на търговската интеграция.

Младеж

Младите хора са основен двигател на положителна промяна и важни партньори за постигане на напредък в устойчивото и приобщаващо развитие. Почти всички политически решения оказват въздействие върху младежта, а участието на младите хора е от основно значение за ценностите и политиките на ЕС.

Рамка за политиките за развитие

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

Sustainable Development Goals

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

Africa-EU Partnership

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Как работим

Инициативи на „Екип Европа“

В тези инициативи се определят приоритети от решаващо значение, които ограничават развитието в дадена държава или регион, където координираните и съгласувани усилия от страна на „Екип Европа“ ще доведат до конкретни резултати с преобразяващо въздействие.

Програмиране

Нашата подкрепа е съобразена с региона или страната, за която е предназначена. Програми със световен обхват позволяват на ЕС да предоставя сходна помощ на страни, изправени преди сходни проблеми.

Мониторинг и оценка

Мониторингът и оценката са основни елементи на оперативното и финансовото управление. Те позволяват да се предприемат коригиращи действия, ако е необходимо, и гарантират отчетност пред заинтересованите страни и широката общественост.

Одит и контрол

Одитите на финансираните от ЕС действия в областта на сътрудничеството за развитие се извършват от професионални външни одитори.