Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
International Partnerships

Πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη»

Οι πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη» («ΤΕΙ») επικεντρώνονται στον προσδιορισμό κρίσιμων προτεραιοτήτων που περιορίζουν την ανάπτυξη σε μια δεδομένη χώρα ή περιοχή, όπου μια συντονισμένη και συνεκτική προσπάθεια της «Ομάδας Ευρώπη» θα εξασφάλιζε αποτελέσματα με μετασχηματιστικό αντίκτυπο.

Αποτελούν πρακτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι προτεραιότητες της ΕΕ μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα στην πράξη. 

Τι είναι η «Ομάδα Ευρώπη»;

Αυτή η «προσέγγιση «Ομάδα Ευρώπη»» σημαίνει συνένωση δυνάμεων ώστε η κοινή εξωτερική δράση μας να μετουσιωθεί σε κάτι πιο σημαντικό από το άθροισμα των μερών από τα οποία συντίθεται. Μέσω της συνεργασίας και της συγκέντρωσης των πόρων και της εμπειρογνωσίας μας, επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Η «Ομάδα Ευρώπη» αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών οργανισμών τους και των δημόσιων αναπτυξιακών τραπεζών— καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

Η «Ομάδα Ευρώπη» δημιουργήθηκε αρχικά για να εξασφαλίσει συντονισμένη και ολοκληρωμένη αντίδραση από πλευράς της ΕΕ και των κρατών μελών της στην πανδημία COVID-19 και στις συνέπειές της.

Η νέα προσέγγιση κατέστη γρήγορα η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης στον κόσμο (το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη διεθνή συνεργασία της ΕΕ από το 2021 έως το 2027) και του προγραμματισμού της. Περιλαμβάνει ιδίως τον σχεδιασμό των πρωτοβουλιών της «Ομάδας Ευρώπη», οι οποίες αποτελούν τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη».

Θεμελιώδους σημασίας για όλους είναι μια ανανεωμένη και δυναμικά δεδηλωμένη φιλοδοξία της ΕΕ για «καλύτερη συνεργασία», όπως περιγράφεται αρχικά στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη του 2017.

Μια πρωτοποριακή προσέγγιση

Ποτέ στο παρελθόν οι βασικοί ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί φορείς δεν είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με τέτοιο συντονισμένο και προσηλωμένο τρόπο για να συνδυάσουν πόρους και εμπειρογνωσία. Η κλίμακα των πρωτοβουλιών, με την προετοιμασία περισσότερων από 150 ομάδων Ευρώπη σε ολόκληρο τον κόσμο (βλ. επισκόπηση κατωτέρω), είναι επίσης άνευ προηγουμένου.

Οι πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη» επικεντρώνονται σε κοινούς στόχους στο καταλληλότερο επίπεδο δράσης, είτε πρόκειται για εθνικό, είτε για πολυκρατικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Είναι ανοικτές σε όλους τους συμμετέχοντες της «Ομάδας Ευρώπη» που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση της δράσης, ώστε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευρωπαϊκή εμπειρογνωσία και τους πόρους.

Οι ομάδες-Ευρώπη συγκεντρώνουν επίσης τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό εργαλείων, πρακτικών και εταίρων (π.χ. ΟΚΠ και ιδιωτικός τομέας) για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αντικτύπου.

Επισκόπηση των πρωτοβουλιών της «Ομάδας Ευρώπη»

Η πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» και το εργαλείο παρακολούθησης του κοινού προγραμματισμού παρέχουν επισκόπηση των ομάδων Ευρώπη και του κοινού προγραμματισμού. 

Ο οδηγός παρακολούθησης παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες Ευρώπη και τη διαδικασία κοινού προγραμματισμού που ακολουθείται για κάθε χώρα, καθώς και σχετικά με τα συμμετέχοντα μέλη της «Ομάδας Ευρώπη» και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα. Υπάρχουν επίσης συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις ομάδες Ευρώπη ανά περιφέρεια.

Τελευταία νέα