Przejdź do treści głównej
International Partnerships

Inicjatywy Drużyny Europy

Podstawą do realizacji inicjatyw Drużyny Europy jest ustalenie, jakie problemy ograniczają rozwój w danym kraju lub regionie i w jaki sposób skoordynowane i spójne działania Drużyny Europy mogłyby zmienić sytuację na lepsze.

Ten proces pokazuje, jak priorytety UE przekładają się na uzyskiwanie konkretnych wyników w terenie. 

Drużyna Europy – co to jest?

Tak zwane podejście Drużyny Europy opiera się na współpracy obliczonej na to, że całość wspólnych działań zewnętrznych będzie czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych części. Dzięki połączeniu zasobów i wiedzy fachowej osiągamy większą skuteczność i mamy większe oddziaływanie.

Drużyna Europy obejmuje Unię Europejską, jej kraje członkowskie – w tym ich agencje wykonawcze i publiczne banki rozwoju – a także Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Drużynę Europy powołano do życia, aby UE i jej państwa członkowskie mogły przeprowadzić skoordynowane i kompleksowe działania w obliczu pandemii COVID-19 i zmierzyć się z jej konsekwencjami.

To nowe podejście szybko stało się podstawą globalnego wymiaru Europy (głównego narzędzia finansowego unijnej współpracy międzynarodowej w latach 2021–2027) i jego programowania. Obejmuje ono inicjatywy Drużyny Europy, które są sednem tego podejścia.

Pierwszorzędne znaczenie mają cele UE dotyczące lepszej współpracy, które po raz pierwszy sformułowano w Europejskim konsensusie w sprawie rozwoju z 2017 r., a następnie przeniesiono na wyższy poziom.

Przełomowe podejście

Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by najważniejsze europejskie podmioty działające na rzecz rozwoju połączyły zasoby i wiedzę fachową w tak zorganizowany sposób i z podobnym zaangażowaniem. Również po raz pierwszy w historii inicjatywy są realizowane na taką skalę (ponad 150 inicjatyw na całym świecie – zob. zestawienie poniżej).

Inicjatywy Drużyny Europy koncentrują się na wspólnych celach na najbardziej odpowiednim poziomie działania: krajowym, międzynarodowym lub regionalnym.

W inicjatywach mogą wziąć udział wszyscy członkowie Drużyny Europy zainteresowani współpracą w zakresie opracowywania, finansowania i realizacji działań na rzecz jak najlepszego wykorzystania europejskiej wiedzy fachowej i zasobów.

Aby osiągnąć zamierzone cele, w realizacji inicjatyw stosuje się optymalne połączenie narzędzi i metod. Pierwszorzędne znaczenie ma dobór partnerów (np. organizacji społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego).

Inicjatywy Drużyny Europy

Na stronie Team Europe Initiative and Joint Programming tracker znajdziesz informacje na temat poszczególnych inicjatyw oraz wspólnego programowania. 

Zawiera ona również informacje na temat procesów wspólnego programowania realizowanych w odniesieniu do każdego kraju, informacje o członkach Drużyny Europy oraz dokumenty uzupełniające. Dostępne są również zagregowane dane na temat inicjatyw w podziale na regiony.

Aktualności