Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
International Partnerships

Διακυβέρνση στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway

Τα έργα στο πλαίσιο της Global Gateway αναπτύσσονται και υλοποιούνται από κοινού από την Ομάδα Ευρώπη, η οποία αποτελείται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες - εταίρους.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και οι αρμόδιοι Επίτροποι καθοδηγούν την εφαρμογή της Global Gateway. Το διοικητικό συμβούλιο της Global Gateway παρέχει στρατηγική καθοδήγηση στην Παγκόσμια Πύλη και όσον αφορά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών της Ομάδας Ευρώπη.

Μια συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων για την Global Gateway διασφαλίζει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνει πληροφορίες από τις επιχειρήσεις και ανταλλάσσει γνώσεις για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων. Η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει μέσω διαλόγου.

Οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, οι πρεσβείες των κρατών μελών και τα γραφεία διαχείρισης έργων συμβάλλουν στον συντονισμό και στην υλοποίηση έργων της Global Gateway και στην ανάληψη πρωτοβουλιών από την «Ομάδα Ευρώπη».

Σχετικές ειδήσεις