Przejdź do treści głównej
International Partnerships

Obszary polityki

UE podejmuje globalne wyzwania za pośrednictwem międzynarodowych partnerstw, które wspierają i promują europejskie wartości i interesy oraz przyczyniają się do pokoju i dobrobytu na świecie.

Strategia Global Gateway

Najważniejsze obszary międzynarodowych partnerstw UE:

Klimat, środowisko i energia

Jako światowy lider UE przewodzi międzynarodowym działaniom związanym z wyzwaniami środowiskowymi i promowaniem ambitnej polityki w zakresie środowiska, klimatu i energii na całym świecie. 

Technologie cyfrowe i infrastruktura

Dzięki strategii cyfrowej UE i nowym partnerstwom cyfrowym UE dąży do wspierania ukierunkowanej na człowieka wizji gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na całym świecie. 

Równouprawnienie płci

Równość płci jest jedną z podstawowych wartości UE. Kobiety i dziewczęta odgrywają kluczową rolę w procesie rozwoju i zmian. Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt ma zasadnicze znaczenie dla budowania sprawiedliwych, inkluzywnych, zamożnych i pokojowych społeczeństw na całym świecie.

Rozwój społeczny

Zdrowie, edukacja i godny poziom życia są kluczowymi elementami zapewniającymi rozwój społeczny. UE współpracuje z krajami partnerskimi, aby wspierać systemy opieki zdrowotnej i infrastrukturę zdrowotną, politykę edukacyjną, ochronę socjalną i zmniejszać nierówności.

Migracja i przymusowe wysiedlenia

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji. Chronimy migrantów i uchodźców przed niebezpiecznymi i opartymi na wyzysku formami migracji.

Pokój i sprawowanie rządów

UE promuje i chroni prawa człowieka, demokrację i praworządność na całym świecie. Prawa człowieka i demokracja są ze sobą nierozerwalnie powiązane. 

Zrównoważony wzrost gospodarczy i miejsca pracy

Zatrudnienie, godna praca i inwestycje są podstawą zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Inwestowanie w ludzi idzie w parze ze wzrostem gospodarczym i inwestycjami. Inwestycje umożliwiają sektorowi prywatnemu danego kraju pobudzenie rozwoju i konkurencyjności, co z kolei tworzy miejsca pracy i pogłębia integrację handlową.

Młodzież

Młodzi ludzie są głównym motorem pozytywnych zmian i ważnym partnerem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Prawie wszystkie decyzje polityczne mają wpływ na młodzież, a udział młodzieży w kształtowaniu polityki ma kluczowe znaczenie dla wartości i obszarów działania UE.

Ramy polityki rozwoju

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Na czym polega nasza praca

Podstawą do realizacji tych inicjatyw jest ustalenie, jakie problemy ograniczają rozwój w danym kraju lub regionie i w jaki sposób skoordynowane i spójne działania Drużyny Europy mogłyby zmienić sytuację na lepsze.

Udzielane wsparcie jest dostosowane do potrzeb regionu lub kraju, dla którego jest przeznaczone. Dzięki programom o zasięgu światowym UE udziela podobnego rodzaju wsparcia krajom zmagającym się z podobnymi problemami.

Monitorowanie i ocena są podstawowymi elementami zarządzania operacyjnego i finansowego. W razie potrzeby umożliwiają one podjęcie działań naprawczych i zapewniają odpowiedzialność wobec zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa.

Kontrola działań w zakresie współpracy na rzecz rozwoju finansowanych przez UE jest przeprowadzana przez profesjonalnych audytorów zewnętrznych.