Skip to main content
International Partnerships

Insatsområden

Genom sina internationella partnerskap hanterar EU globala utmaningar, upprätthåller och främjar europeiska värden och intressen och bidrar till fred och välstånd i världen.

Global Gateway-strategin

EU:s internationella partnerskap är inriktade på de här insatsområdena:

Klimat, miljö och energi

EU går i spetsen för det internationella arbetet för att ta itu med miljöproblem och främja en långtgående miljö-, klimat- och energipolitik över hela världen. 

Digitalisering och infrastruktur

Med EU:s digitala strategi och nya digitala partnerskap vill EU främja en global vision för den digitala ekonomin och det digitala samhället med människan i centrum. 

Jämställdhet

Jämställdhet är ett av EU:s kärnvärden. Kvinnor och flickor är viktiga för utveckling och förändring. Att nå jämställdhet och ge kvinnor och flickor makt över sina liv är mycket viktigt för att bygga rättvisa, inkluderande, välmående och fredliga samhällen i världen.

Mänsklig utveckling

Hälso- och sjukvård, utbildning och en dräglig levnadsstandard är viktiga pusselbitar för att säkerställa människors utveckling. EU arbetar med partnerländerna för att stödja systemen och infrastrukturen för hälso- och sjukvård, utbildningspolitik och social trygghet och för att minska ojämlikheten.

Migration och tvångsförflyttningar

Vårt mål är att se till att all migration äger rum under säkra och ordnade förhållanden och är lagenlig. Vi skyddar migranter och flyktingar från osäkra former av migration där de riskerar att exploateras.

Fred och goda styrelseformer

EU främjar och skyddar mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i hela världen. Mänskliga rättigheter och demokrati går hand i hand. 

Hållbar tillväxt och sysselsättning

Sysselsättning, anständiga arbetsvillkor och investeringar står i centrum för hållbar tillväxt. Att investera i människor går hand i hand med ekonomisk tillväxt och ekonomiska investeringar. Tack vare investeringar kan ett lands privata sektor bidra till utveckling och konkurrenskraft, vilket i sin tur skapar jobb och fördjupar integrationen med världshandeln.

Ungdomsfrågor

Unga människor driver ofta på positiva förändringar och är viktiga partner för att skapa hållbar och inkluderande utveckling. Nästan alla politiska beslut påverkar de unga och deras deltagande är centralt för EU:s värden och politik.

Regelverket för utvecklingspolitiken

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

Sustainable Development Goals

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

Africa-EU Partnership

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Så här arbetar vi

Team Europe-initiativ

I de här initiativen kartlägger man viktiga faktorer som hämmar utvecklingen i ett visst land eller en viss region, och där en samordnad och enhetlig ”Team Europe-insats” kan leda till konkreta och genomgripande resultat.

Programplanering

Vi anpassar vårt stöd till de mottagande regionernas och ländernas behov. EU har världsomspännande program för att kunna ge liknande stöd till länder med likartade problem.

Övervakning och utvärdering

Övervakning och utvärdering är viktiga inslag i den operativa och ekonomiska förvaltningen och gör att man kan vidta eventuella korrigerande åtgärder och se till att intressenter och allmänhet kan utkräva ansvar.

Revision och kontroll

Professionella externa revisorer utför revisionerna av EU:s åtgärder inom utvecklingssamarbetet.