Pāriet uz galveno saturu
International Partnerships

Pasākumi

ES risina globālos izaicinājumus tādu starptautisku partnerību ietvaros, kas atbalsta un veicina Eiropas vērtības un intereses un veicina mieru un labklājību pasaulē.

Stratēģija <em>Global Gateway</em>

ES starptautiskās partnerības pievēršas šādām politikas jomām:

Klimats, vide un enerģētika

ES pasaulē uzņemas vadošo lomu un vada starptautiskos centienus pārvarēt ar vidi saistītos izaicinājumus un atbalstīt vērienīgu politikas pasākumu ieviešanu visā pasaulē vides, klimata un enerģētikas jomās. 

Digitālā joma un infrastruktūra

Ar stratēģiju digitālo tehnoloģiju jomā un jaunajām digitālajām partnerībām ES tiecas visā pasaulē veicināt uz cilvēku vērstu redzējumu digitālajā ekonomikā un sabiedrībā. 

Dzimumu līdztiesība

Dzimumu līdztiesība ir viena no ES pamatvērtībām. Sievietēm un meitenēm ir svarīga loma attīstībā un pārmaiņās. Dzimumu līdztiesības panākšanai un sieviešu un meiteņu lomas stiprināšanai ir izšķiroša nozīme taisnīgu, iekļaujošu, pārtikušu un miermīlīgu sabiedrību veidošanā visā pasaulē.

Cilvēces attīstība

Veselība, izglītība un pienācīgs dzīves līmenis ir galvenie elementi cilvēces attīstības nodrošināšanā. ES sadarbojas ar partnervalstīm, lai atbalstītu veselības aprūpes sistēmas un infrastruktūras, izglītības politiku, sociālo aizsardzību un mazinātu nevienlīdzību.

Migrācija un piespiedu pārvietošana

Ir jāgādā par drošu, organizētu un likumīgu migrāciju. Migranti un bēgļi tiek pasargāti no bīstamām un ekspluatējošām migrācijas formām.

Miers un pārvaldība

ES veicina un aizsargā cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu visā pasaulē. Cilvēktiesības un demokrātija ir nesaraujami saistītas. 

Ilgtspējīga izaugsme un nodarbinātība

Nodarbinātība, cilvēka cienīgs darbs un investīcijas ir ilgtspējīgas izaugsmes centrā. Investīcijas cilvēkos iet roku rokā ar ekonomikas izaugsmi un investīcijām. Investīcijas ļauj konkrētas valsts privātajam sektoram veicināt attīstību un konkurētspēju, kas savukārt rada darbvietas un padziļina tirdzniecības integrāciju.

Jaunatne

Jaunie cilvēki sniedz vērā ņemamu ieguldījumu pozitīvās pārmaiņās un ir svarīgi partneri ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības veicināšanā. Gandrīz visi politikas lēmumi ietekmē jauniešus, un jauniešu dalība ir ar centrālu nozīmi ES vērtībām un politikai.

Attīstības politikas satvars

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

Sustainable Development Goals

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

Africa-EU Partnership

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Kā mēs strādājam

Eiropas komandas iniciatīvas

Šajās iniciatīvās ir apzinātas galvenās prioritātes, kas ierobežo attīstību konkrētā valstī vai reģionā, kur koordinēti un saskaņoti <em>Eiropas komandas</em> centieni sniegtu konkrētus rezultātus ar pārveidojošu ietekmi.

Plānošana

Mēs pielāgojam savu palīdzību saņēmēja reģiona vai valsts vajadzībām. Pateicoties globāla mēroga programmām, ES var sniegt līdzīgu atbalstu valstīm, kuras saskaras ar vienām un tām pašām problēmām.

Pārraudzība un izvērtēšana

Uzraudzība un novērtēšana ir darbības un finanšu pārvaldības pamatelementi. Tās ļauj vajadzības gadījumā veikt korektīvus pasākumus un gādāt par pārskatatbildību ieinteresēto personu un plašas sabiedrības priekšā.

Revīzija un kontrole

ES finansēto attīstības sadarbības pasākumu revīzijas veic profesionāli ārējie revidenti.