Skip to main content
Лого на Европейската комисия
International Partnerships

Център за знания

Ученето и споделянето на знания са в основата на нашата дейност. Те ни помагат да повишим съгласуваността на политиките и ефективността на развитието. Разработихме няколко инструмента, до които всички наши служители и партньори имат достъп.

Стратегия за управление на знанията

Целта на стратегията е генерална дирекция „Международни партньорства“ да се превърне в организация за сътрудничество и обучение, която разработва, споделя и прилага знанията и експертния опит, необходими за изпълнение на нейната мисия.

Capacity4dev

Capacity4dev е онлайн платформата на Европейския съюз за споделяне на знания, която свързва специалисти в областта на развитието с цел обмен на знания и поуки във връзка с техните дейности по света. Присъединете се към общността, за да се свържете с колеги, да се учите от тях и да споделите опита си.

Академия за международни партньорства на ЕС

Академията за международни партньорства на ЕС е нашият централизиран портал за електронно обучение, който включва безплатни и интерактивни онлайн курсове, учебни материали, видеоматериали, уебинари на живо и т.н. Открит за цялата международна общност за развитие, порталът насърчава съгласуваността на политиките чрез споделяне на нашите подходи с всички партньори.

Комуникация и повишаване на видимостта на ЕС

Ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти и програми за сътрудничество, финансирани от ЕС. Партньорите трябва да планират комуникационните дейности от началото на своите действия.
Изискванията за комуникация и видимост за партньорите по изпълнението влязоха в сила на 1 януари 2018 г. и се прилагат за всички договори, подписани след тази дата.

Насоки за цифровото съдържание

Насоките имат за цел да подпомогнат генерална дирекция „Международни партньорства“, делегациите на ЕС и външните доставчици на услуги да създават въздействащо, съвременно и последователно цифрово съдържание, което отразява словесния и визуален стил на международните партньорства на ЕС.

Нашите последни публикации

Други публикации